story story 11/23/2015 - 21:42
Ձեզ գրում է Վարդանյան Կարինեն: Ես բնակվում եմ Դավիթաշեն 4թ 46շ: ՈՒնեմ փոքրիկ քույրիկ, որը ինձ հաճախ է խնդրում իջեցնել  բակ: Խնդիրն այն է, որ բակի ճոճանակները վերջին անգամ վերանո