story story 01/22/2016 - 15:04
Երևի արդեն նկատած կլինեք, որ Աջափնյակում բարձր տարիքի մարդկանց համար ժամանցի կենտրոն չկա: Ես շատ կցանկանայի տեսնել տարեց մարդկանց լավ ժամանակ անցկացնելիս: Շատ լավ կլիներ, եթե մե